اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

محمد حسن پور
محمد حسن پور
mim.hasanpur@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1389 1395
فاطمه شیرازی
فاطمه شیرازی
shirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1395 1395
حبیب الله كاظم نژادی
حبیب الله كاظم نژادی
h.kazemi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار