اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

محمد حسن پور
محمد حسن پور
hasanpur@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1389 1402
لهیا حسینی كرمانی
لهیا حسینی كرمانی
l-kermani@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1400
فاطمه شیرازی
فاطمه شیرازی
shirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1395 1402
ساحل عرفان منش
ساحل عرفان منش
erfanr_61@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1391 1402
حبیب الله كاظم نژادی
حبیب الله كاظم نژادی
h.kazemi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1399 1401