کارشناس گروهکارشناس گروه پژوهش هنر
معصومه نوری

شماره داخلی : 6487

شماره مستقیم : 31136487

فکس :

پست الکترونیک :

وظایف کارشناس گروه

- مشارکت در امر برگزاری امتحانات پایان ترم

- بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو جهت انجام امور فارغ التحصیلی
- ارسال حضور و غیاب اساتید پس از بررسی توسط مسئول حضور و غیاب و اعلام غیبت به اساتید مربوطه
- هماهنگی جهت کلیه امور مربوط به حضور استاد پروازی در ترم از جمله : تهیه بلیط، اسکان و ایاب و ذهاب در هر جلسه
- جهت انتخاب واحد در هر ترم پس از برگزاری جلسه شورای گروه و ثبت شدن اساتید(ثبت دروس برنامه ریزی شده توسط مدیر گروه پس از طرح در جلسه شورای گروه و ...)
- بررسی انتخاب واحد دانشجو و رفع مشکلات آموزشی و واحدهای مخدوش
- ثبت زمان ارائه دروس و مشخصات کامل دروس هر ترم در سیستم گلستان
- ثبت دقیق دروس سیلابس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( پیش نیاز- همنیاز) در سیستم گلستان