مدیر گروه

محمد علی سرگزی
مدیر گروه
محمد علی سرگزی
masargazi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1393 1401

شرح وظایف مدیران گروههای آموزشی

وظایف مدیر گروه آموزشی

 

1- تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی آموزشی، پژوهشی و خدماتی-اجرایی گروه به کمک اعضای گروه آموزشی

2- ابلاغ برنامه عملیاتی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی-اجرایی گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و بر اساس خط مشی شورای دانشکده

3- نظارت بر تمامی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی-اجرایی اعضای گروه

4- پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و سرآمد

5- ارزیابی فعالیت های سالانه گروه براساس شاخص های آموزشی و پژوهشی و ارسال برای ریاست دانشکده

6- نظارت و بررسی مستمر محتوای دروس و بازنگری برنامه های درسی براساس تحولات و پیشرفت های آموزشی و پژوهشی

7- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه، نظارت بر نحوه ارائه و تطبیق آن با برنامه ها و سرفصل های مصوب

8- برنامه ریزی ساعات تدریس و پژوهش و نظارت بر ساعات حضور و مشاوره اعضای گروه

9- تدوین، نظارت و پشتیبانی از زیرساخت ها و اولویت های موضوعی پژوهش و فناوری گروه

10- ارتقای کیفیت پژوهش، نشریه ها، دستاوردها، دانش فنی و حرفه ای و کاربست آن در جامعه (صنعت) و گروه

11- تعیین استادراهنمای تحصیلی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی در ابتدای هر نیسمال و نظارت بر اجرای وظایف محوله

12- هدایت و راهنمایی علمی- آموزشی تمام اعضای هیات علمی به ویژه اعضای هیات علمی طرح خدمت سربازی و پیمانی

13- تلاش برای افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان

14- برنامه ریزی و تلاش برای توسعه و تنوع بخشی منابع مالی از داخل و خارج از دانشگاه و درآمدزایی از دستاوردهای گروه

15- برگزاری سمینارهای ملی و بین المللی تخصصی

16- ارتباطات بین المللی در انجام پروژه های مشترک و پذیرش دانشجو از سایر کشورها

17- به روز کردن سایت گروه آموزشی

18- نظارت، بررسی و ارسال به موقع کاربرگ های ترفیع، ارتقا و ... اعضای هیات علمی گروه آموزشی

19- انجام امور مربوط به دانشجویان

20- تشکیل و اداره جلسات شورای عمومی، شورای تحصیلات تکمیلی گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظرات اعضا به ریاست دانشکده

21- ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات به اعضای گروه آموزشی

22- اعلام نیازهای گروه به ریاست دانشکده

23- انجام تمامی مکاتبات رسمی گروه آموزشی

24- سایر وظایف محوله