اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

زهرا حسین آبادی
زهرا حسین آبادی
hosseinabadi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
دانشیار
1385 1398
علیرضا طاهری
علیرضا طاهری
artaheri@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استاد
1386 1396
مرضیه قاسمی
مرضیه قاسمی
mghasemi1505@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار