مجلات علمی دانشکده


مجلات علمی دانشکده

دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی

دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی با رویکرد علمی – پژوهشی بر اساس مجوز شماره 7118/88 مورخ 8/9/88 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه هنرهای تجسمی (نقاشی، مجسمه سازی، فرش، صنایع دستی و ...) چاپ و نشر می گردد. مقالات، محصول علمی پژوشگران، محققان و استادان گرامی می باشد و یکی از اهداف نشر دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی توسعه و ترویج دستاوردهای علمی- پژوهشی پژوهشگران در کشور و تبادل تجربیات علمی می باشد.
 

 

- دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی
- دوره ۱ شماره ۱ – بهار و تابستان ۱۳۹۰
- صاحب امتیاز : دانشگاه سیستان و بلوچستان
- مدیر مسئول : دکتر علیرضا طاهری
- سردبیر : دکتر احمد ضابطی جهرمی
- پست الکترونیک : jrht@usb.ac.ir
- درگاه اینترنتی : jart.usb.ac.ir

- دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی

- دوره ۲ شماره ۲ – پاییز و زمستان ۱۳۹۰

- صاحب امتیاز : دانشگاه سیستان و بلوچستان

- مدیر مسئول : دکتر علیرضا طاهری

- سردبیر : دکتر احمد ضابطی جهرمی

- پست الکترونیک : jrht@usb.ac.ir

- درگاه اینترنتی : jart.usb.ac.ir

 
- دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی
- دوره 3 شماره 3 – بهار و تابستان ۱۳۹1
- صاحب امتیاز : دانشگاه سیستان و بلوچستان
- مدیر مسئول : دکتر علیرضا طاهری
- سردبیر : دکتر احمد ضابطی جهرمی
- پست الکترونیک : jrht@usb.ac.ir
- درگاه اینترنتی : jart.usb.ac.ir