امور عمومی


DDR Menu


رئیس امور عمومی دانشکده
مجید اربابی

شماره داخلی : 6484

شماره مستقیم : 31136484

فکس :

پست الکترونیک :

کارشناس کارگاههای دانشکده هنر و معماری
محمد سمیعی

شماره داخلی: 6484

شماره مستقیم: 31136484

فکس:

پست الکترونیک:

انباردار و کارپرداز
ابوالقاسم درگی

شماره داخلی : ۶۴۸۴

شماره مستقیم : ۳۱۱۳۶۴۸۴

فکس :

پست الکترونیک :

پرسنل امور عمومی
غلامعلی عبدی

شماره داخلی : 6484

شماره مستقیم : 31136484

فکس :

پست الکترونیک :

پرسنل امور عمومی
محمد غلام جمالزاده

شماره داخلی : 6484

شماره مستقیم : 31136484

فکس :

پست الکترونیک :

پرسنل امور عمومی
ناصر شیخی زاده

شماره داخلی : 6484

شماره مستقیم : 31136484

فکس :

پست الکترونیک :

پرسنل امور عمومی
علی صیاد اربابی

شماره داخلی : 6484

شماره مستقیم : 31136484

فکس :

پست الکترونیک :

شرح وظایف


شرح وظایف رئیس امور عمومی دانشکده :

- تامین، مراقبت و حفظ ساختمان دانشکده و سایر ساختمان های زیر مجموعه
- نظارت بر عملکرد مجتمع کارگاهی
- کنترل سیستم های ایمنی و اطفاء حریق
- کنترل حضور و غیاب کارکنان و ارائه گزارش به مدیر مربوطه
- نظارت بر برگزاری کلاس های درسی در خارج از وقت اداری
- نظارت بر حسن انجام کار نیروهای شرکتی و خدمات نامه رسانی توسط نیروهای شرکتی
- نظارت بر هرگونه نقل و انتقال اموال بین واحدهای زیر مجموعه
- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فضای سبز پیرامون ساختمان دانشکده
- برنامه ریزی و انجام امور محوله از قبیل نظارت بر نظافت روزانه محوطه، اتاقها، ساختمان ها و وسائل اداری
- هماهنگی و همکاری لازم با انبار مرکزی به جهت تامین وسایل دانشکده
- هماهنگی و همکاری لازم در راستای برگزاری جلسات، همایش ها و نمایشگاه ها
- تهیه و تنظیم لیست های خرید مربوط به دانشکده و کارگاهها
- رسیدگی به وضعیت سرویس کاری لوازم مجتمع کارگاهی دانشکده
- پیگیری و هماهنگی لازم جهت تامین سوخت مصرفی مجتمع کارگاهی