فرایندهای آموزشی


فرایندهای آموزشی

ردیف عنوان دانلود ملاحظات
1 دستورالعمل اخذ موافقت دانشکده جهت طرح درخواست دانشجو در شورای موارد خاص دانشگاه دانلود انجام فرآیند از طریق سیستم گلستان