پژوهش


محمود شیرازی
معاون پژوهشی
محمود شیرازی
mshirazi@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1400

کارکنان پژوهشی

کارشناس
داود مختاری

شماره تلفن : 31136817

ایمیل : davoudmokhtari70@gmail.com