پژوهش


حسین جناآبادی
معاون پژوهشی
حسین جناآبادی
hjenaabadi@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استاد
1386 1402

کارکنان پژوهشی

کارشناس
داود مختاری

شماره تلفن : 31136817

ایمیل : davoudmokhtari70@gmail.com