کارکنان


کارکنان

رئیس آموزش دانشکده

حسن سرحدی مقدم

فوق لیسانس باستان شناسی

تلفن تماس : 6751

امور عمومی

چراغعلی صادقی

فوق دیپلم

تلفن تماس:6752

کارشناس پژوهشی

علیرضا الهامی

لیسانس مدیریت

تلفن تماس : 6753

کارشناس آموزش

لیلی ا... صوفی

لیسانس

تلفن تماس : 2617

کارشناس آموزش

زهرا کیخا

فوق لیسانس ادبیات فارسی

تلفن تماس : 6759

کارشناس فرهنگی

شیرین علی نژاد

فوق لیسانس تربیت بدنی

تلفن تماس : -

کارشناس خدمات آموزش

قدیر سادات ملاشاهی

فوق دیپلم

تلفن تماس : 6758

نامه رسان گروهها

قاسم کیخا

فوق دیپلم

تلفن تماس : -

مسئول دفتری-دبیرخانه

معصومه برزگر

فوق دیپلم

تلفن تماس : 6760

مسئول سایت دانشکده

فاطمه سندگل

سیکل

تلفن تماس : -

مسئول انتشارات

احمد دهمرده

فوق دیپلم

تلفن تماس : 2585

مسئول دفتر دانشکده

عباسعلی رمرودی

فوق دیپلم

تلفن تماس : 6749

کارشناس گروه باستان شناسی

محمدرضا اقلیما

فوق لیسانس باستان شناسی

تلفن تماس : 6745

کارشناس گروه تاریخ

صدیقه آقایی

لیسانس تاریخ

تلفن تماس : 2467

کارشناس گروه زبان انگلیسی

مریم باقری

فوق لیسانس زبان

تلفن تماس : 6740

کارشناس گروه زبان انگلیسی

مونا ستارزاده

کارشناس ادبیات

تلفن تماس : 2849

کارشناس گروه علوم اجتماعی

مریم براهویی نیکجو

فوق لیسانس

تلفن تماس : 6757

کارشناس گروه عربی

محبوبه جهانتیغ

فوق لیسانس

تلفن تماس : 6756

کارشناس گروه زبان وادبیات فارسی

لیلی شیرازی

کارشناس ادبیات

تلفن تماس : 2849