کارکنان


کارکنان

رئیس آموزش دانشکده

حسن سرحدی مقدم

فوق لیسانس باستان شناسی

تلفن تماس : 6751

امور عمومی

علیرضا الهامی

فوق لیسانس مدیریت توسعه منابع انسانی

تلفن تماس : 6752

کارشناس فصلنامه مطالعات شبه قاره و ادب غنایی

حسن محمدیان

فوق لیسانس مدیریت استراتژیک

تلفن تماس : 6527

کارشناس پژوهشی

معصومه گلوی

لیسانس حسابداری

تلفن تماس :6753

کارشناس گروه زبان انگلیسی

مریم باقری

فوق لیسانس زبان

تلفن تماس : 6740

کارشناس رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی
بهنوش مودی فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات تلفن تماس 6743
کارشناس تحصیلات تکمیلی

زهرا کیخا

فوق لیسانس ادبیات فارسی

تلفن تماس : 6759

کارشناس آموزش

لیلی نیکپور

لیسانس حقوق قضایی

تلفن تماس : 6759

کارشناس گروه عربی

محبوبه جهانتیغ

فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب

تلفن تماس 6753

کارشناس گروه تاریخ

محمدرضا اقلیما

فوق لیسانس باستان شناسی

تلفن تماس: 2467

کارشناس گروه باستان شناسی

صدیقه آقایی

فوق لیسانس تاریخ

تلفن تماس : 6745

کارشناس گروه علوم اجتماعی و علوم سیاسی

مریم براهویی نیکجو

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی

تلفن تماس : 6757

کارشناس گروه زبان وادبیات فارسی

ملیحه علیزاده

فوق لیسانس ادبیات

تلفن تماس : 2849

مسئول دفتر رئیس دانشکده

مژده فیروز جهانتیغی

فوق لیسانس کشاورزی

تلفن تماس : 6749

مسئول دفتری-دبیرخانه

معصومه برزگر

فوق دیپلم

تلفن تماس : 6760

نامه رسان گروهها

قاسم کیخا

فوق دیپلم

تلفن تماس : -

مسئول انبار و سایت دانشکده

عباس رمرودی

فوق دیپلم

تلفن تماس : -

مسئول انتشارات

احمد دهمرده

فوق دیپلم

تلفن تماس : 2585

مسئول سمعی بصری

علی عباسی

فوق دیپلم کامپیوتر

تلفن تماس : 6758

خدمات

جعفر درویزه

دیپلم

تلفن تماس: -