امکانات آموزشی


امکانات آموزشی

ساختمان شماره 1  کلاسها 

این ساختمان  در دوطبقه و تعداد 14 کلاس جهت برگزاری کلاسهای آموزشی، کارگاهها و جلسات دفاع طراحی شده و بیشتر آنها مجهز به ویدیو پروژکتور می باشد.

مکان: خیابان ولایت 2 

 

ساختمان شماره 2  کلاسها 

این ساختمان  در دوطبقه و تعداد 14 کلاس جهت برگزاری کلاسهای آموزشی، کارگاهها و جلسات دفاع طراحی شده و بیشتر آنها مجهز به ویدیو پروژکتور می باشد.

مکان: خیابان ولایت 3 

 

سالن امتحانات دانشکده مهندسی

مکان: خیابان ولایت - طبقه دوم ساختمان نوآوری و فناوری دانشگاه