مجریان برتر طرح های پژوهشی برون سازمانی


مجریان برتر طرح های پژوهشی برون سازمانی

 مجری طرح های پژوهشی خاتمه یافته برون سازمانی با جمع اعتبار حداقل 100 میلیون تومان.(تا پایان سال 1399)

* با توجه به تغییر ارزش ریال، مبلغ فوق الذکر در سنوات بعد با نظر شورای پژوهشی دانشگاه تغییر خواهد کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه جمع اعتبار طرح-میلیون تومان تعداد طرح  تاریخ خاتمه
1 دکتر علی اکبر دایا مهندسی شهید نیکبخت مهندسی معدن 240 1 1398/03/28
2 دکتر مهدی شفیعی آفارانی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  165 1 1399/04/17