دارنده شاخص هرش برتر


دارنده شاخص هرش برتر

دارندگان شاخص هرش اسکاپوس (بدون احتساب ارجاع به خودی) بزرگتر از 14 در بازه زمانی 2023 - 2008

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه h-index
1 دکتر امین بهزادمهر مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 27
2 دکتر فرامرز سرحدی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 23
3 دکتر عبدالرضا صمیمی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 22
4 دکتر داودمحبی کلهری مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 21
5 زنده یاد دکتر حسین آتشی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 19
6 دکتر سعید فراهت مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 18
7 دکتر فرهاد شهرکی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 16
8 دکتر حامد خسروی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد 16
9 دکتر رهبر رحیمی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 16
10 دکتر محمدرضا قاسمی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی عمران 15
11 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد 14
12 دکتر علیرضا حسین نژاد مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 14

 

*با توجه به تغییرات احتمالی در بانک اطلاعاتی اسکاپوس, احتمال تغییر جزئی در عدد شاخص هرش افراد وجود دارد.( بروز رسانی در 1402/03/08)