موسس شرکت دانش بنیان


موسس شرکت دانش بنیان

*موسس شرکت دانش بنیان فعال (بازای هر شرکت دانش بنیان فعال، فقط یک عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان که سهم بیشتری در شرکت دارد، به عنوان موسس برگزیده معرفی می گردد)

ردیف  نام و نام خانوادگی  نام شرکت  شناسه ملی  نوع مجوز دانش بنیان  حوزه فناوری  تاریخ تایید
1  دکتر  امین بهزادمهر  اوشیدا فناور انرژی پایدار 14006824772  نوپا نوع 2 برق و الکترونیک-فوتونیک-مخابرات و سیستم های خودکار 1399/12/23