دارنده مقاله پر استناد


دارنده مقاله پر استناد

* نویسنده مسئول حداقل یک مقاله جی سی آر با حداقل 70 ارجاع غیرخودی با وابستگی صحیح دانشگاه سیستان و بلوچستان (University of Sistan and Baluchestan)

ردیف  نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تعداد مقالات  واجد شرایط  مشخصات مقاله با بیشترین ارجاع  بیشترین   ارجاع 
1  دکتر امین بهزاد مهر  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مکانیک 6  Masoumi, N. Sohrabi, N. Behzadmehr, AA new model for   calculating the effective...Journal of Physics D: Applied Physics,42,   5, 2009 343
2  دکتر فرامرز سرحدی  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مکانیک 5  Sarhaddi, F. et.al, An improved thermal and electrical model for a solar photovoltaic...,Applied Energy, 87, 7, 2010 224
3 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد 1 Sharifitabar,M. et.al, Fabrication of 5052Al/Al2O3 nanoceramic particle reinforced...,Materials and Design, 32,8, 2011 129

 

 

* با توجه به تغییرات احتمالی در تعداد ارجاعات به مقاله, احتمال تغییر در عدد ارجاعات وجود دارد. (تاریخ بروز رسانی 1399/12/06)