محقق بین المللی برتر


محقق بین المللی برتر

* محقق 1% برتر در دنیا بر اساس اعلام پایگاه شاخص های اساسی علم ESI  (با اعلام رسمی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

 ردیف  نام و نام خانوادگی دانشکده گروه سال 
1  دکتر امین بهزاد مهر  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی مکانیک 2015 - 2018 - 2020
2 دکتر فرامرز سرحدی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 2020