همایش های ملی و بین المللی


همایش های ملی و بین المللی

ردیف عنوان کنفرانس زمان برگزاری پوستر                   
1 پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی 21 و 22 اردیبهشت 1401

 

2 دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران  3 و 4 اسفتد 1400

 

3 سومین کنگره بین المللی نمک زدایی از آبهای شور  23 الی 25 شهریور 1400

 

4 چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران  20 تا 22 آبان 1394

 

 

5 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران  17 و 18 اردیبهشت 1392

 

 

6 اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران 21 الی 23 شهریور 1391

 

7 سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی  13 الی 15 اردیبهشت 1391

 

8
اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

 

8 و 9 مهر 1388