آزمایشگاه تصفیه آبهای صنعتی


آزمایشگاه تصفیه آبهای صنعتی

 

آزمايشگاه تصفيه آبهاي صنعتي:

اين آزمايشگاه در نوع خود بي نظير شامل بخش قابل توجهي از تجهيزات عمليات واحدهاي صنعتي تصفيه آب و پسآب به شرح زير مي گردد:

دستگاه جار تست: اين دستگاه براي انجام آزمايشات معروف به جار تست طراحي گرديده است. با استفاده از اين دستگاه ميتوان ميزان صحيح مواد منعقد کننده جهت رفع کدورت و رنگ آب را در آزمايشگاه و قبل از تزريق در مقياس صنعتي تعيين نمود.

بطور خلاصه قابليت هاي دستگاه جار تست عبارتند از:

 • تعيين مقدار بهينه تزريق مواد منعقد کننده
 • تعيين پ هاش بهينه عمليات انعقاد سازي
 • امکان بررسي تاثير زمان و شدت اختلاط بر انعقاد و لخته سازي

 

ستونهاي مطالعات ته نشين سازي: اين دستگاه ساده امکانات لازم را جهت مطالعات پايه و کاربردي فرآيند ته نشين سازي مواد جامد و معلق فراهم مي سازد.

قابليتهاي اين دستگاه عبارتند از:

 • بررسي تاثير غلظت اوليه مواد معلق
 • رسم منحني شدت ته نشين سازي با استفاده از نتايج يکبار آزمايش با اين ستونها
 • مشاهده مکانيزمهاي ته نشيني مواد درطول ستون
 • بررسي تاثير ارتفاع اوليه سوسپانسيون بر شدت ته نشيني
 • بررسي تاثيرتوزيع اندازه ذرات جامد و معلق بر شدت ته نشيني
 • بررسي تاثير استفاده از مواد منعقد کننده بر شدت ته نشيني

 

دستگاه مطالعه نفوذپذيري دربسترهاي ساکن وسيال: اين دستگاه براي اندازه گيري نفوذپذيري يک سيال مايع در بسترساکن از ذرات جامد طراحي شده است. دستگاه همچنين ميتواند مورد استفاده در مطالعات فيلتراسيون آب و فاضلاب در بستر متخلخل قرار گيرد.

عمده قابليتهاي اين دستگاه به قرار زير است:

 • اندازه گيري افت فشار ناشي از جريان سيال در بستر متراکم ومدلسازي روابط حاکم و قانون دارسي وبررسي معادله کوزني
 • بررسي خواص بستر سيال توسط مايعات
 • اندازه گيري نفوذپذيري بسترهاي جامد
 • مطالعات خردشوندگي بسترهاي سيال

 

دستگاه اندازه دستگاه اندازه گيري انديس فيلتراسيون: با استفاده از اين دستگاه آزمايش کنترل کيفيت آب يا فاضلاب بروي يک سوسپانسيون فيلتر شده توسط يک محيط شني يا گرانولي بعمل ميايد.

قابليتهاي اين دستگاه عبارتند از:

 • آشنايي با اصول اساسي عمليات فيلتراسيون
 • آناليز نفوذپذيري يک سوسپانسيون دربستر فيلتر
 • محاسبه انديس قابليت فيلتر با استفاده از پارامترهاي اندازه گيري شده

 

ستون فيلتر با بسترعميق: ستون فيلتر بستر عميق در مقياس پايلوت به گونه اي طراحي گرديده که با عمليات مقياس صنعتي مشابهت داشته باشد. بستر با ارتفاع واقعي اطلاعات عملياتي را در اختيار مي گذارد که با کمترين هزينه درطراحي هاي مقياس صنعتي آب و فاضلاب مي تواند مورد استفاده قرارگيرد.

قابليتهاي سيستم عبارتند از:

 • اندازه گيري افزايش افت فشار در حين عمليات فيلتراسيون
 • اندازه گيري پروفيل افت فشار در طول بستر فيلتر
 • اندازه گيري پروفيل غلظت مواد معلق در طول بستر فيلتر
 • اجرا و نمايش شستشوي معکوس و ميزان شناور سازي بستر
 • کاربرد ستون براي عمليات تعويض يوني با استفاده از بسترحاوي رزينهاي معاوضه کننده يوني

 

تانک مدل سازي ته نشيني: اين واحد به گونه اي طراحي شده است که امکان ارزيابي مشخصات هيدروليکي و راندمان ته نشيني يک سيستم مدل تانک ته نشيني بوجود آيد. چگونگي وقوع جريانهاي غيريکنواخت و اثرات آن بر ته نشيني سوسپانسيونها نيز با اين سيستم قابل ارزيابي است.

قابليتهاي سيستم عبارتند از:

 • مشاهده جريانهاي اتصال کوتاه و نواحي مرده در تانک ته نشيني با استفاده از ردياب
 • مقايسه رژيم جريان واقعي با مدلهاي جريان ايده آل
 • امکان بررسي تاثير شدت جريان و موقعيت بافل برروي پراکندگي جريان
 • اندازه گيري راندمان ته نشيني و ارتباط آن به مشخصات هيدروليکي

 

دستگاه هوادهي: اين دستگاه براي مطالعات انتقال اکسيژن در سيستمهاي نفوذ هوا و عوامل شيمي فيزيکي موثر بر اکسيژن دهي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين مطالعات اساس درک فرآيندهاي بيولوژيک در عمليات تصفيه پسآبهاي صنعتي را تامين مي نمايد.

قابليتهاي اين سيستم عبارتند از:

 • امکان بررسي اثرات انتقال اکسيژن تحت شرايط ناپايدار
 • اندازه گيري ضريب جذب و ظرفيت سيستم اکسيژن دهي و عوامل موثر بر آنها مانند شدت اختلاط، دماي آب، دبي گاز، عمق آب، موقعيت ديفيوزر و ترکيب آب

 

واحد مبادله کننده يوني: اين واحد براي طراحي سيستمهاي صنعتي مبادله کننده يوني و براي توليد آب نرم و يا آب بدون يون بکار مي رود.

قابليتهاي اين سيستم بشرح زير است:

 • تعيين ظرفيت انواع رزين مختلف
 • نرم کردن آب با استفاده از رزين کاتيوني
 • تعيين راندمان بازيابي يک سيستم معاوضه کننده يوني
 • امکان بي يون کردن آب با استفاده از دو ستون مبادله کننده

 

دستگاه هضم بيولوژيکي هوازي: فرآیند لجن فعال بطور موفقيت آميزي در مهندسي محيط زيست بکار گرفته شده است. دستگاه هضم هوازي در اين ارتباط به گونه اي طراحي گرديده که بعنوان وسيله اي مجهز در مطالعات بيولوژيکي آب و تصفيه فاضلاب بکار رود.

قابليتهاي اين سيستم عبارتند از:

 • انجام کامل واکنشهاي بيولوژيکي در راکتور همزن دار بعنوان معيار عملکرد فرآيند
 • اندازه گيري COD , MLS
 • مطالعات سينتيک واکنشهاي بيولوژيک هوازي گاز/ جامد و بررسي هاي انتقال جرمي
 • ۱۰۰% امکان گسترش مطالعات به مقياس صنعتي
 • مطالعه اثرات بار ورودي، زمان توقف، شدت جريان هوا، دما و pH برروي راندمان تصفيه

 

دستگاه هضم بيولوژيکي غيرهوازي: فرآيندهاي هضم غيرهوازي بطور روز افزون در حال گسترش در صنايع تصفيه آب و پسآب ميباشد. اين رويکرد بدليل برتري هاي مهم اين روش نسبت به روش هضم هوازي از جمله توليد لجن کمتر، توليد سوخت مهم متان و راندمان بالاتر است.

قابليتهاي اين واحد عبارتند از:

 • انجام کامل واکنشهاي بيولوژيکي غير هوازی در راکتور آکنده
 • مطالعات عمل آوري پسابهاي شهري و صنعتي بروش غير هوازي
 • تعيين دماهاي عملياتي و شدت جريانهاي بهينه خوراک
 • مشاهده اثرات پ هاش و غلظت مواد مغذي ورودي
 • مطالعات پايداري فرآيند
 • ۱۰۰% امکان گسترش مطالعات به مقياس صنعتي

 

 

واحد اسمز معکوس و الترافيلتراسيون (نانوفيلتراسيون): واحد اسمز معکوس/الترافيلتراسيون کوچکترين سيستم ممبراني درنوع خود در جهان مي باشد. اين سيستم بطور اخص براي مطالعات مقياس آزمايشگاهي طراحي شده است. فرآيند الترافيلتراسيون/اسمز معکوس با استفاده از دستگاه فوق امکان انجام مطالعات تصفيه و نانوفيلتراسيون در زمينه رنگ زدائي و جداسازي آلاينده هاي آلي بصورت يونهاي چند ظرفيتي و ياآلاينده هاي بيولوژيک از آب را فراهم مي کند. نانوفيلتراسيون يک فرآيند جداسازي مرتبط با فشار سيستم بوده که در آن جداسازي در مقياس مولکولي با استفاده از يک غشاء بوقوع مي پيوندد. ديگر کاربردهاي اين سيستم در جداسازي مواد علف هرز کش، فلزات سنگين و نيترات از پسآبهاي صنعتي و کشاورزي است.

قابليتهاي واحد عبارتند از:

 • عمليات دوگانه اسمز معکوس و فيلتراسيون در يک واحد
 • کليه نيازهاي اندازه گيري و عملياتي در سيستم تعبيه شده است
 • امکان تصفيه و فيلتر آب، شير، آب ميوه وجدا سازي آنزيم و باکتري با اين واحد وجود دارد.

 

کيت مطالعات خوردگي: کيت مطالعات خوردگي به منظور انجام تحقيقات اساسي روي خوردگي مواد مختلف در آّب طراحي گرديده است.

قابليتهاي سيستم عبارتند از:

 • بررسي اثرات پ هاش و اکسيژن محلول برروي شدت خوردگي
 • امکان بررسي خوردگي هاي گالوانيک و توام با تنش
 • امکان بررسي اثرات حفاظت کاتدي و آندي و مواد ممانعت کننده
 • امکان بررسي شرايط ايجاد رسوب