آزمایشگاه مکانیک خاک

اين آزمايشگاه که يکی از قديمی­ترين آزمايشگاه ­های دانشکده مهندسی بشمار می­رود، قدمتی حدودا چهل ساله داشته و از وسايل و تجهيزات ممتاز و منحصر به فرد و هم­چنين از فضای کاملا مناسبی برخوردار می­باشد. مهم­ترين آزمايشات قابل انجام در اين آزمايشگاه به شرح زير می­باشند:

 1-آزمايش نمونه ­گيری و تعيين درصد رطوبت خاک با کمک نمونه­گير(U4 ،شل بی)، کپسول نمونه ­گيری، ترازو.

2-آزمايش تحكيم

3-آزمايش برش كوچك يا برش مستقيم برای تعيين مقاومت برشی خاک­ های چسبنده ­ی تحکيم ­شده با دستگاه برش مستقيم

4-آزمايش سه محوري برای تعيين مقاومت برشی

5-آزمايش هم­ ارزي ماسه

6-آزمايش فشاري تك محوري برای مقاومت فشاری خاک های چسبنده روی نمونه ­ی دست نخورده و يا نمونه­ های بهم خورده و ساخته شده در آزمايشگاه.