انتشارات

کتب تالیف شده توسط اساتید گروه

 

 

 

عنوان کتاب :

                                Inventory Management               and  

                                     Loss_based Quality  Cost      

مولف : دکترمحمدرضا شهرکی

 

 

 

عنوان کتاب :

Heterogeneous Group Under Lingistic

Assement

مولف : دکترمحمدرضا شهرکی

 

 

 

 

 

عنوان کتاب :  اندازه گیری دقیق وکنترل کیفیت 

 

مولف : دکترعلیرضا شهرکی

 

 

 

عنوان کتاب :  مدیریت پروژه

 

مولف : دکترعلیرضا شهرکی

 

 

 

 

مجلات گروه مهندسی صنایع

مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم  توسط گروه صنایع به چاپ رسیده است     .