DDR Menu

کارگاههای آموزشی

دروس کارگاهی در سرفصل مهندسی مکانیک دارای اهمیت خاصی می‌باشد، تجربیات عملی، فرصتها و موقعیتهای بسیاری به دانشجویان می دهد تا در استفاده از ابزار و وسایل ماهر و توانا شوند. مجموعه کارگاهی مهندسی مکانیک دارای سه کارگاه آموزشی شامل کارگاه اتومکانیک، کارگاه ماشین ابزار و کارگاه جوشکاری و ورقکاری و همچنین یک کارگاه پروژه برای انجام پروژه های پژوهشی دانشجویان می‌باشد.

کارگاه اتومکانیک

آموزش دانشجویان از چگونگی کارکرد موتورهای درون سوز و آشنایی نزدیک با بخش های گوناگون این موتورها از آموزش‌های این کارگاه است . در این کارگاه هر یک از دانشجویان یک دستگاه موتور سالم را باز کرده و سپس آن را سوار می کنند . این کارگاه در زمینه‌های گوناگون پدیده‌های درونی و بیرونی موتورهای درونسوز به کاوش می پردازد.

کارگاه ماشین ابزار

این کارگاه جهت آموزش کافی و مفید برای شناسایی و به کارگیری توانمندی های ماشین های ابزار گوناگون می باشد.

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

در اين كارگاه خدماتي از قبيل آموزش جوشكاري قوس الكتريكي، جوشكاري گاز مانند جوش برنج و جوش اكسي‌استيلن، برشكاري، فلزكاري شامل سوهان‌كاري، برشكاري و ورقكاري به دانشجویان ارائه مي‌گردد.