پروژه های پژوهشی


پروژه های پژوهشی

لیست دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل

نام و نام خانوادگی  استاد راهنما اول  استاد راهنمای دوم  مشاور عنوان پروژه
علی احمدی عبدالرضا صمیمی سهیلا شکراله زاده سلما کارآمد یزدان آباد بررسي اثرحضورنانولوله هاي كربني درساختارغشاكامپوزيتي پليمري برجداسازي زيست توده حاوي روغن ازآب
رضوانه محمد پور عبدالرضا صمیمی داود محبی کلهری راضیه بیگمرادی ساخت غشائ لايه نازك كامپوزيتي به روش پاشش الكتريكي وبررسي عملكردآن درتصفيه آب
فاطمه حمیدی رهبر رحیمی ..... ..... تخليص فرمالين به منظورتوليدفرم آلدهيدبراي فرايندمتيل متاكريلات
مرتضی فنودی مرتضی زیودار ...... ...... بررسي ومقايسه روشهاي مختلف جداسازي اسانس گياه كاكوتي
مجتبی یوسفی مرتضی زیودار ..... ..... بررسي هيدروديناميك برج هاي مخروطي چرخان توسط ديناميك سيالات محاسباتي
شهاب الدين خورشيدي  مرتضي زیودار ..... ..... آناليزدستگاه رطوبت زدايي ازهواتوسط ديناميك سيالات محاسباتي
محمد امین مختاری حسین آتشی حسین زهدی فسایی علی اکبر میرزایی بررسي عملكردپوسته ي برنج به عنوان پايه كاتاليست كبالت درسنتزفيشرتروپش
مهران غفران مظفر رهبر رحیمی ..... میترا سادات لواسانی مطالعه انتقال جرم وتعيين بازده سيني هاي غربالي برج تقطير
مجتبی اخوان آستانه جعفرصادقی فرهاد شهرکی ..... مطالعه ساختار كنترل چند متغيره بر روي سيستم تقطير استخراجي استونيتريل/1-پروپانول توسط آزئوتروپ شكن نرمال-متيل-پايروليدون
نازنین مهدی پور فرهاد شهرکی  جعفر صادقی ..... شبيه سازي ديناميك و طراحي كنترل كننده واحد استايرن با بكارگيري طراحي حسگر نرم افزاري به روش پارامتر وابسته به متغير حالت
حمید مرتضایی جعفرصادقی فرهاد شهرکی ..... شبيه سازي وكنترل چند متغيره فرآيند تقطير استخراجي به روش تناسبي انتگرالي همراه با پارامتر جبران ساز در فضاي حالت غير كمينه
سعید قربانی جعفرصادقی فرهاد شهرکی ..... شبيه سازي برج تقطير جدار مياني نفت خام با در نظر گرفتن انتقال حرارت از جداره مياني و بررسي كنترل پذيري ان
مرتضی یعقوب زاده شادمهری رهبر رحیمی  مرتضی زیودار قدرت اله رودینی فرايند ساخت نانو ائروگرافيت در توليد صفحات دو قطبي پيل سوختي متانولي مستقيم
سلما کارآمد یزدان آباد عبدالرضا صمیمی سهیلا شکراله زاده داود محبی کلهری بررسي مكانيسم انسداد و عملكرد غشاء در آبگيري از بيومس ريز جلبك رشد يافته در پساب شهري با روش غشايي اسمز مستقيم
سمانه حمزه خانی فرهاد شهرکی داود محبی کلهری محمد رضا فردین پور مطالعه اثرنانوذرات اكسيدآلومينيوم برضريب انتقال حرارت جوشش استخري هسته اي درسطوح شياردار
علیرضا پیمانی فروشانی جعفر صادقی فرهاد شهرکی عبد الرضا صمیمی بررسي امكان استفاده از گرماي هدر رفته در سيكل برايتون در واحدهاي نمكزدايي با قابليت دفع مايع صفر و توليد برودت
محمد ریاحین داود محبی کلهری حسین زهدی فسایی علی اکبر میرزایی توسعه مدل غير فعال شدن براي واكنش فيشر-تروپش روي كاتاليست Fe/sio2 و بررسي اثر ارتقاء دهنده ها در چولگي نمودارها
بهروز کیانی طلایی فرهاد شهرکی جعفر صادقی میرمحمد خلیلی لنگرودی طراحي فيلتر اصلاح و تلفيق داده مبتني بر مدل هاي افزايشي توسعه يافته در فضاي حالت غير كمينه
فرشته توکلی دستجردی جعفر صادقی فرهاد شهرکی میرمحمد خلیلی لنگرودی - بهاره بیدار طراحي حسگر نرم با استفاده از تخمين پارامترهاي وابسته به فضاي چند حالته بر پايه روش كام تصادفي تعميم يافته
ستار پروین حسین آتشی حسین زهدی فسایی علی اکبر میرزایی مطالعه اثر ارتقا دهتده بر پايداري كاتاليست Ru / Al2o3 و تعيين ميزان وابستگي پارامترهاي مدل نسبت به نوع ارتقا دهنده در واكنش فيشر تروپش
حسین کمانداری مرتضی زیودار رهبر رحیمی ..... مطالعه هيدروديناميك قطرات در برج ضرباني و بررسي اثر انتقال جرم در اين فرايند به هنگام فرايند عاري سازي در استخراج مس
زهره خلیفات مرتضی زیودار رهبر رحیمی ..... مطالعه تجربي و مدلسازي جداكننده گرانشي سه فازي