آزمایشگاه نقشه برداری و عملیات


آزمایشگاه نقشه برداری و عملیات

اين آزمايشگاه مجهز به دستگاههای مختلف نقشه ­برداری از جمله دوربين ترازياب، دوربين­ تئودوليت، فاصله ­ياب های نوری و همچنين دستگاه اتراسکوپ برای آموزش و برجسته ­سازی عکس های هوايی، پلانی­متر، دوربين توتال استيشن برای آمورش دانشجويان به منظور يادآوری آخرين دست­آوردهای روز دنيا، ژالون و ژالون گير، سه ­پايه دوربين، شاخص مير و متر.