انتشارات

 

 

 

کتاب اصول طراحی معادن روباز

مولف: ابراهیم الهی

اصول طراحی معادن روباز

کتاب كنترل زمين و نگهداري در معادن

مولف: ابراهیم الهی

 

 

کتاب اصول طراحي تهويه در معادن

مولف : ابراهیم الهی