آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت


آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

 

این آزمایشگاه طی یک درس دو واحدی مقطع کارشناسی مهندسی صنایع در دانشکده ارائه می گردد . این درس جهت آشنایی دانشجویان با وسایل و تجهیزات اندازه گیری دقیق می باشد.
دراین آزمایشگاه دانشجویان موارد ذیل را آموزش می بینند:
- هدف از اندازه گیریهای دقیق
-اسامی و مشخصات تجهیزات مختلف مورد استفاده در اندازه گیری های دقیق و چگونگی کار کردن با این تجهیزات
-خطاها ، دقت ها و سایر مولفه های تاثیر گذار در اندازه گیری
-چگونگی استفاده از جداول استاندارد مورد استفاده در اندازه گیری
-آشنایی با وسایل اندازه گیری و طرز کار آنها
-كوليس ورنيه دار، موارد استفاده از كوليس
-انواع ميكرومترها
-دقت ميكرومتر
-تفاوت هاي ريز سنج (ميكرومتر) با كوليس
-خط كش ها
-كوليس ديجيتالي