سایر امکانات

آزمايشگاه بتن

اين آزمايشگاه همزمان با راه ­اندازی دانشگاه سيستان و بلوچستان و پذيرش دانشجوی مهندسی عمران در سال ۱۳۵۴ راه­ اندازی گرديده و طی سالهای اخير متناسب با نياز گروه و براساس سياست و الويتهای دانشگاه تقويت و به ­روز شده ­است. اين آزمايشگاه قادر به ارائه خدمات به موسسات دولتی و خصوصی اعم از مهندسين مشاور و پيمانکار در خارج از دانشگاه می­باشد. طی سالهای اخير تحقيقات مختلفی بر روی خوردگی بتن و ... توسط اساتيد و دانشجويان کارشناسی ارشد اين گروه انجام شده است.

از جمله امکانات و دستگاههای اين آزمايشگاه می­توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • آزمايشهای مربوط به دانه ­بندی مصالح سنگی و تعيين ضريب نرمی
 • آزمايشهای تعيين وزن مخصوص و جذب آب مصالح سنگی درشت­دانه و ريزدانه
 • آزمايشهای تعيين وزن واحد مصالح سنگی
 • آزمايش تعيين وزن مخصوص سيمان
 • آزمايش تعيين اسلامپ بتن تازه
 • آزمايش تعيين درصد هوای محبوس شده در بتن تازه
 • آزمايش تعيين وزن مخصوص بتن تازه
 • آزمايش تعيين مقاومت فشاری بتن
 • آزمايش تعيين مقاومت کششی بتن
 • آزمايش تعيين مقاومت خمشی بتن
 • آزمايش تعيين مدول گسيختگی بتن
 • تعيين مقاومت بتن سخت شده با استفاده از چکش اشميت
 • طرح اختلاط بتن با مشخصات خواسته شده متناسب با نياز پروژه
 • چکش اشميت
 • دستگاه آلتراسونيک
 • دستگاه اتوكلاو
 • دستگاه مغزه­ گيري بتن
 • شيكر (براي شن)

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمايشهای قابل انجام در اين آزمايشگاه عبارتند از:

 • آزمايش كشش
 • آزمايش پيچش
 • آزمايش كمانش
 • آزمايش تير
 • آزمايش تعيين مدول يانگ
 • آزمايش خيز ماكزيمم در اثر بارهاي متمركز
 • تير طره­اي تحت اثر وزن خودش
 • تير طره­اي تحت اثر وزن خودش و بار وارده در انتهاي آزاد تير
 • آزمايش نقش نامتقارن
 • آزمايش نيروي برشي
 • كشش كابل
 • آزمايش سختي
 • آزمايش فتوالاستيسيته
 • آزمايش گلدن گيج يا گلبرگهاي سنجش
 • آزمايش خرپا
 • استوانه­هاي جدال نازك
 • آزمايش بررسي قانون هوك

دستگاههاي موجود عبارتند از :

 • دستگاه يونيورسال كه خود مربوط به آزمايشهاي كششي ، خمشي و فشار است و خواسته ­هاي آن پيدا كردن حد الاستيك، حد تسليم و حد گسيختگي است. در اين دستگاه با كمك شير بارگذاري ميتوان سرعت بارگذاري را تنظيم كرد.
 • دستگاه پيچش كه شامل زاويه سنج ، دورسنج ، تراز لوبياييوفكها است. در آن نمونه­هاي مختلف از جنسهاي مختلف با سطح مقطع مقاومت مورد استفاده قرار مي­گيرد و بدست آوردن منحني تنش كرنش و پيدا كردن زاويه پيچش و كوپل داده مورد نياز است .
 • دستگاه كمانش شامل قطعات تكيه­گاه ، نيروسنج و رابط حلقوي وغيره است و هدف از اين آزمايش بررسي بار بحراني روي ستونهاي مختلف با تكيه­ گاههاي مختلف است.

آزمایشگاه هیدرولیک

يکی از آزمايشگاههای مجهز گروه بوده و شامل دستگاهها و امکانات ذيل می­باشد. اين آزمايشگاه در سالنی به مساحت ۱۰۰ متر مربع واقع و مجهز به سيستم ذخيره آب و مخازن هوايی به ظرفيت ۱۵ متر می­باشد.

 • کانال با شيب متغير
 • دستگاه بررسي جريانهاي گردابي آزاد و اجباري
 • دستگاه اندازه­گيری افت فشار در لوله های با جنس و قطر متفاوت و همچنين اندازه­گيری افت فشار در خم ها و زانوها
 • دستگاه مربوط به آزمايش پمپهای سری و موازی
 • دستگاههای مربوط به تعيين مرکز ثقل اجسام شناور
 • دستگاه مربوط به آزمايش ضربه قوچ
 • دستگاه آزمايش تعيين ضرايب جريان سرريزهای مختلف
 • دستگاه تعيين مركز فشار
 • دستگاه توربين پلتن
 • دستگاه ضربه فوران
 • دستگاه توربين فرانسيس
 • دستگاه پمپ گريز از مركز دو مرحله­ا

آزمایشگاه مکانیک خاک

اين آزمايشگاه که يکی از قديمی­ترين آزمايشگاه­های دانشکده مهندسی بشمار می­رود، قدمتی حدودا چهل ساله داشته و از وسايل و تجهيزات ممتاز و منحصر به فرد و هم­چنين از فضای کاملا مناسبی برخوردار می­باشد.

مهم­ترين آزمايشات قابل انجام در اين آزمايشگاه به شرح زير می­باشند:

 • آزمايش نمونه ­گيری و تعيين درصد رطوبت خاک با کمک نمونه­گير(U۴ ،شل بی)، کپسول نمونه­ گيری، ترازو.
 • آزمايش تحكيم برای تعيين ميزان نشست خاک در زمان­های مختلف و خارج شدن آب از خاک تحت اثر فشارهای هيدرواستاتيکی اضافی با بکارگيری حلقه فلزی مخصوص جادادن نمونه، ظرف تحکيم و سنگ متخلخل، وزنه­های بارگذاری، ترازو و کوليس.
 • آزمايش برش كوچك يا برش مستقيم برای تعيين مقاومت برشی خاک­های چسبنده­ی تحکيم­شده با دستگاه برش مستقيم به کمک وسايلی مانند جعبه برش، سنگ­های متخلخل، دستگاه بارگذاری جهت اعمال نيروی قائم، دستگاه بارگذاری جهت اعمال نيروی برشی، اتاق رطوبت، دستگاه اندازه­گيری جابجايی، قوطی­های رطوبت.
 • آزمايش سه محوري برای تعيين مقاومت برشی خاک با کمک وسايلی نظير استوانه­ی شيشه­ای (محفظه­ی سه محوری) که نمونه در داخل آن قرار می­گيرد، دستگاه تراکم و جک مخصوص کازاگرانده جهت تهيه نمونه در آزمايشگاه، وسيله­ی مخصوص جهت قرار دادن غشای لاستيکی دور نمونه، مانومترهای جيوه­ای قابل تنظيم و دستگاه فشار اتوماتيک.
 • آزمايش هم­ارزي ماسه به منظور پاکيزگی و تميز بودن ماسه با کمک جعبه استاندارد به ارتفاع يک متر، منبع ۴ ليتری که محلول در آن ريخته می­شود، ميله­ی وزنه­دار جهت قرائت سطح ماسه، بشر ۱۵ اينچی ، مايع استوک جهت شست و شو.
 • آزمايش فشاري تك محوري برای مقاومت فشاری خاکهای چسبنده روی نمونه­ی دست نخورده و يا نمونه­های بهم خورده و ساخته شده در آزمايشگاه. وسايل مورد استفاده در اين آزمايش عبارتند از: قالب استوانه­ای به اضافه صفحه زيرين وحلقه (کلاهک) فوقانی آن، چکش تراکم، جک مخصوص جهت خارج ساختن نمونه از داخل قالب، ترازو.
 • آزمايش نفوذپذيري به منظور تعيين ضريب نفوذپذيری خاک يا شن و ماسه با بکارگيری دستگاه نفوذپذيری با پتانسيل ثابت و متغير، سلول، بشر مدرج، کرنومتر، متر.
 • آزمايش (C.B.R) . C.B.R يک مصالح عبارت است از نسبت فشار لازم جهت اينکه پيستونی فلزی به مقطع ۳ اينچ مربع و شکل استاندارد يک مقدار معين در مصالح مربوطه نفوذ کند به فشار لازم جهت اينکه همان پيستون به همان ميزان در داخل مصالح سنگی شکسته فرو رود. وسايل مورد استفاده در اين آزمايش عبارتند از قالب استوانه­ای به قطر ۶ اينچ و ارتفاع ۷ اينچ، حلقه کمکی فوقانی به ارتفاع ۲ اينچ، صفحه مشبک زيرين قالب، کپسول و ترازو.
 • آزمايش تراكم به منظور کم­کردن تخلخل خاک با کوبيدن وضربه­زدن آن با بکارگيری وسايلی نظير: قالب استوانه­ای فلزی به قطر داخلی ۴ اينچ و ارتفاع ۴,۶ اينچ با کلاهک بازشونده، صفحه فلزی زير قالب که با پيچ به زائده­های قالب محکم می­شود، چکش مخصوص تراکم به وزن ۵.۵ پوند و ارتفاع سقوط ۱۲ اينچ، کپسول، ترازو، دستگاه خشک­کن يا اون.
 • آزمايش دانه­بندي با الک با بکارگيری يک سری کامل الک­های چشمه درشت وچشمه ريز، دستگاه ارتعاش دهنده يا حرکت دهنده الک­ها، ترازو، خشک­کن يا اون.
 • آزمايش حدود اتربرگ با بکارگيری دستگاه استاندارد آزمايش حد مايع متشکل از يک جام برنجی با ابعاد استاندارد، شيار انداز، کپسول، ترازو، دستگاه خشک­ کن يا اون.
 • آزمايش هيدرومتري با کمک هيدرومتر ۱۵۲Hيا ۱۵۱H ، استوانه شيشه­ای مدرج به حجم ۱۰۰۰سانتی مترمکعــب، دماسنج، دستگاه همزن الکتريکی.
 • آزمايش کنترل تراکم به منظور يافتن مقدار فشردگی يا درصد تراکم در لايه­ هایی از خاک که قبلا به وسيله دستگاه­های تراکم فشرده وکوبيده شده است.

وسايل مورد استفاده در اين آزمايش عبارتند از:

 • دستگاه مخصوص اندازه­ گيری حجم و بالن­های مربوطه
 • وسايل حفر گودال مانند قلم، چکش ، قاشق و...
 • وسايل لازم جهت تعيين درصد

آزمایشگاه نقشه برداری

اين آزمايشگاه مجهز به دستگاههای مختلف نقشه ­برداری از جمله دوربين ترازياب، دوربين­ تئودوليت، فاصله ­يابهای نوری و همچنين دستگاه اتراسکوپ برای آموزش و برجسته ­سازی عکسهای هوايی، پلانی­متر، دوربين توتال استيشن برای آمورش دانشجويان به منظور يادآوری آخرين دست­آوردهای روز دنيا، ژالون و ژالون گير، سه­ پايه دوربين، شاخص مير و متر.

آزمایشگاه روسازی راه

اين آزمايشگاه مجهز به وسايل و تجهيزات مختلف مورد نياز جهت انجام آزمايشهای آسفالت و روسازی راه بوده و از مهمترين دستگاههای موجود در آن می­توان به موارد ذيل اشاره نمود.

 • دستگاه استقامت مارشال
 • دستگاه سانتريفوژ
 • اون حرارتی
 • همزن برقی بتن آسفالتی
 • دستگاه لوس انجلس
 • دستگاه نمونه ­گيري آسفالت
 • دستگاه اتوكلاو
 • دستگاه تعيين نقطه اشتعال و آتش قير
 • دستگاه حمام آب شيشه ­اي
 • پيكنومتر ، فلاسك جمعي با ظرفيت ۵۰۰ سانتي­متر مكعب
 • چكش مارشال

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه عبارتند از:

 • دستگاه آزمايش كشش سيمان به منظور تعيين ميزان مقاومت كششي ملات سيمان آبي با استفاده از نمونه­ هاي هشتي شكل (بريكت)
 • پرس هيدروليك که در آن بار وادره توسط دستگاه با سرعت ثابت افزايش مي­يابد تا به مقدار نهايي خود رسيده و نمونه گسيخته شود. تنظيم سرعت بارگذاري اختياري بوده و ليكن زمان حصول به بار حداكثر نبايستي كمتر از ۲۰ ثانيه و بيشتر از ۸۰ ثانيه باشد.
 • ترازوي هيدروستاتيك جهت تعيين وزن مخصوص مصالح درشت دانه.
 • دستگاه جعبه تقسيم براي يكنواختي شن و ماسه.
 • دستگاه لرزاننده براي آزمايشات فشاري وخمشي سيمان.
 • دستگاه كالريمتر سيمان به منظور کنترل مراحل گيرش سيمان.
 • دستگاه اون رطوبت­ساز كه هم گرما ميدهد و هم رطوبت.
 • ميكسر يا ملات ساز مكانيكي كه اين دستگاه شامل يك جام و مخزن مربوطه است.
 • دستگاه اون معمولي.
 • دستگاه اون رطوبت­ساز.
 • دستگاه خمش سيمان.
 • قوام نرمال گچ و آهك.
 • انواع ملات سازهاي مكانيكي.
 • چكش مارشال مربوط به آزمايش خمش.
 • دستگاه ويكلت جهت اندازه­گيری قوام نرمال و انواع گيرش گچ.
 • انواع ترازوهاي توزين ۵ عدد.