آزمایشگاه کنترل فرآیند


آزمایشگاه کنترل فرآیند

 

با هدف آموزش شبيه سازي و کنترل توسط کامپيوتر شش آزمايش مختلف طراحي شده است که در ترم‌هاي مختلف تغيير کرده و زمينه آموزش بهتر مفاهيم شبيه سازي و کنترل را به دانشجويان مقطع کارشناسي و تحصيلات تکميلي فراهم مي‌کنند.