مدیریت

محمدرضا شهركی
مدیر گروه
محمدرضا شهركی
mr.shahraki@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1391 1400