مدیریت

محبعلی رهدار
مدیر گروه
محبعلی رهدار
m.ali.rahdar@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1399 1399