اعضا

در حال حاضر گروه مهندسی عمران دارای 12 نفر عضو هیات علمی (سه استاد، هشت دانشیار، یک استادیار ) بوده که در زمینه‌های مختلف مهندسی عمران دارای تخصص می‌باشند. هم اکنون تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در  گرایش مهندسی عمران 264 نفر، مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش عمران- سازه، عمران - سازه های هیدرولیکی و مدیریت منابع آب 120 نفر و مقطع دکتری 39 نفر می باشند.