آزمایشگاه خوردگی

- آزمایشگاه خوردگی

فعالیت این آزمایشگاه شامل دو بخش خوردگی و پوشش دادن مواد می باشد. با استفاده از امکانات این آزمایشگاه می توان آزمایش های پلاریزاسیون دینامیکی و حفاظت کاتدی فلزات در محلولهای آبی را انجام داد.

 

 

-تجهیزات
1- کیت خوردگی
2-پتانسیواستات
3-هود آزمایشگاهی
4-همزن حرارتی
5-Ph متر
6-سانترفیوژ

7-تجهیزات الکتروفورزیس

8- خشک کن(آون)

 

                                                                       کیت خوردگی
                                                                 پتانسیواستات

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

تلفن

مهندس مرتضی خسروی

مهندس فریدون اوکاتی صادق

2838