مدیریت

عباسعلی قادری
مدیر گروه
عباسعلی قادری
ghaderi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1376 1399