مدیریت

مهدی اژدری مقدم
مدیر گروه
مهدی اژدری مقدم
mazhdary@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1382 1400