مدیریت

مهدی اژدری مقدم
مدیر گروه
مهدی اژدری مقدم
mazhdary@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1382 1399