مدیریت

محمدجواد آذین فر
مدیر گروه
محمدجواد آذین فر
j.azinfar@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1388 1402