کارشناسان


کارشناسان

کارشناس آموزش
خانم گجگی زهی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

شماره تماس : 31136471-054

کارشناس آزمایشگاه کنترل فرایند
سعید خالقدادی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شماره تماس : 31136477-054

کارشناس آزمایشگاه عملیات واحد
مسعود میرشکارمقدم

مقطع تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی

شماره تماس : 31132789-054