کارشناسی

نیمسال اول

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

تعداد واحد

106 2810

ریاضی 1

-

-

3

104 12 22

فیزیک 1

ریاضی 1

ریاضی 1

3

070 14 12

زبان عمومی

-

-

3

201 16 24

رسم فنی و نقشه کشی

-

-

2

070 12 12

فارسی عمومی

-

-

3

217 16 24

زمین شناسی مهندسی

-

-

2

 

درس عمومی(به دلخواه)

-

-

2

جمع واحد

18

 

 

نیمسال سوم

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

تعداد واحد

207 16 24

مقاومت مصالح 1

استاتیک

-

3

222 16 24

دینامیک

استاتیک

-

3

121 2810

محاسبات عددی

برنامه نویسی کامپیوتر و معادلات

-

2

203 16 24

مصالح ساختمانی وآاز

زمین شناسی مهندسی

-

2

2416090

آمار واحتمال مهندسی

ریاضی 1

-

2

107 12 22

آز فیزیک 1

فیزیک 1

فیزیک 1

1

 

درس اختیاری

-

-

3

 

درس عمومی

-

-

2

 

درس عمومی

-

-

2

جمع واحد

20

 

نیمسال دوم

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

تعداد واحد

116 2810

ریاضی 2

ریاضی 1

-

3

136 2814

برنامه نویسی کامپیوتر

نیمسال دوم به بعد

 

3

24 16 101

مهندسی محیط زیست

نیمسال دوم به بعد

-

2

206 16 24

استاتیک

ریاضی 1

-

3

202 16 24

نقشه برداری و عملیات

ریاضی 1

-

2

410 16 24

طراحی معماری و شهرسازی

رسم فنی و نقشه کشی

-

2

120 2810

معادلات دیفرانسیل

ریاضی 2

ریاضی2

3

 

درس عمومی

-

-

2

جمع واحد

20

 

 

نیمسال چهارم

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

تعداد واحد

208 16 24

تحلیل سازه 1

مقاومت مصالح 1

-

3

058 16 24

تکنولو ِی بتن

و مصالح ساختمانی

-

2

221 16 24

مکانیک سیالات

دینامیک

-

3

218 16 24

مکانیک خاک

مقاومت1 و زمین شناسی

-

3

305 16 24

آز مقاومت مصالح1

مقاومت مصالح

-

1

071 34 12

تربیت بدنی 2

-

-

1

 

درس اختیاری

-

-

3

 

درس عمومی

-

-

2

 

درس عمومی

-

-

2

جمع واحد

20

 

نیمسال پنجم

شماره درس

نام درس

یشنیاز

همنیاز

تعداد واحد

211 16 24

بتن 1

تحلیل 1 و تکنولوژی بتن

-

3

214 16 24

فولاد 1

تحلیل 1

-

3

209 16 24

تحلیل 2

تحلیل 1 و محاسبات عددی

-

3

285 16 24

هیدرولیک و آز

مکانیک سیالات

-

3

225 16 24

هیدرولوژی مهندسی

مکانیک سیالات و آماراحتمالات

-

2

227 16 24

راهسازی

مکانیک خاک و نقشه برداری

-

2

301 16 24

ماشین آلات ساختمانی

بعد از 80 واحد

 

2

219 16 24

آز مکانیک خاک

مکانیک خاک

-

1

059 26 12

آز تکنولوژی بتن

تکنولوژی بتن

-

1

جمع واحد

20

 

 

نیمسال هفتم

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

تعداد واحد

226 16 24

روشهای اجرای ساختمان

طراحی معماری و بتن2 و فولاد2

-

2

321 16 24

مهندسی ترابری

راهسازی وآمارواحتمالات

-

2

220 16 24

مهندسی پی

مکانیک خاک و بتن 1

-

2

310 16 24

بناهای آبی

مکانیک خاک و هیدرولیک

-

3

323 16 24

آز روسازی راه

روسازی راه

-

1

230 16 24

متره و براورد پروژه

طراحی معماری و شهرسازی(پس از گذراندن  70 واحد )

-

1

 

درس اختیاری

-

-

2

 

درس اختیاری

-

-

3

 

درس عمومی

-

-

2

 

درس عمومی

-

-

2

جمع واحد

20

 

نیمسال ششم

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

تعداد واحد

212 16 24

بتن 2

بتن 1

-

3

215 16 24

فولاد 2

فولاد 1

-

2

210 16 24

اصول مهندسی زلزله

تحلیل 2

-

3

16064 24

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

هیدرولوژی مهندسی

-

2

229 16 24

روسازی راه

راهسازی ومصالح ساختمانی

-

2

 

درس عمومی

-

-

2

 

درس اختیاری

-

-

3

 

درس اختیاری

-

-

2

جمع واحد

20

 

 

نیمسال هشتم

شماره درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

تعداد واحد

216 16 24

پروژه سازه های فولادی

فولاد2 و  تحلیل2

-

1

213 16 24

پروژه سازه های بتنی

بتن 2 و تحلیل 2

-

1

228 16 24

پروژه راهسازی

راهسازی و مهندسی ترابری

-

1

2416063

کارآموزی

بعد از 100 واحد

-

1

جمع واحد

4

 

 

  • دروس عمومی :22 واحد ؛ دروس پایه : 20 واحد ؛ دروس اصلی : 64 واحد ؛دروس الزامی: 19 واحد -  دروس اختیاری : 17 واحد.
  • دانشجو میتواند کارآموزی را پس از گذراندن حداقل 100 واحد فقط در تابستان ها اخذ نماید.
  • آرایش ترمی، سیلابس و سرفصل دروس مهندسی عمران