آموزش

با توجه به آئین نامه مصوب مربوط به فعالیت گروهها، فعالیتهای آموزشی گروه مهندسی مکانیک به شرح زیر انجام میشود:

الف – تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در هر رشته و اعلام آن روی سایت گلستان

ب – هماهنگی با سایر گروهها در مورد دروس عمومی و مشترک

ج – نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل های مصوب

د- اظهار نظر در باره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه

ﻫ - اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان

و – بررسی طرح های تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی دانشکده

ز – اظهار نظر در باره بورس ها و مأموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشکده

ح – پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیأت علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی

ط – ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی – پژوهشی

ی – برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است.

ک – بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصل ها و تجدید نظر د رعنوان درس ها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن) و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی

همچنین در موارد خاص شورای آموزشی گروه مرکب از اکثریت اعضای گروه تصمیم گیری خواهد نمود.

 

وظائف و مسئولیتهای مدیر گروه به شرح زیر است:

الف- تهيه برنامه اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده.

ب- ابلاغ برنامه‌هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه.

ج- نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي.

د- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.

ه- تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.

و- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده براي هماهنگي اجرائي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئين نامه‌ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده ارسال كرده است.

ز- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.

ج- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده 

ط- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راسا" يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده  براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.

ي- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.