تماس با ما

 

آدرس: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده مهندسی شهید نیکبخت- گروه مهندسی معدن

تلفن:31136448-054

پست الکترونیک