کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد

 

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها

 

نیمسال اول :

نوع درس

پیش نیاز

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

تخصصی انتخابی

 

3

5919 28 -24

مهندسی فاکتورهای انسانی

1

تخصصی انتخابی

 

3

6010 28 -24

برنامه ریزی توسعه صنعتی و فناوری

2

تخصصی انتخابی

 

3

5924 28 -24

نظریه فازی و کاربردهای آن

3

تخصصی الزامی

 

3

5910-28-24

تحلیل آماری چند متغیره

4

نیمسال دوم :

نوع درس

پیش نیاز

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

تخصصی الزامی

 

3

5002 28 -24

نظریه صف

1

تخصصی انتخابی

 

3

5098 28 -24

مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها

2

تخصصی الزامی

 

3

5001 28 -24

طراحی سیستم های صنعتی

3

تخصصی انتخابی

 

3

5921 28 -24

نظریه تصمیم گیری

4

نیمسال سوم :

نوع درس

پیش نیاز

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

تحقیق و تتبع

 

2

709 28 -24

سمینار

1

تحقیق و تتبع

 

6

711 28 -24

پایان نامه

2

نیمسال چهارم :

نوع درس

پیش نیاز

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

تحقیق و تتبع

 

-

712 28 -24

ادامه پایان نامه

1

توضیحات :

  1. این مجموعه شامل 32 واحد ( 9 واحد تخصصی الزامی ، 15 واحد تخصصی انتخابی، 8 واحد سمینار و پایان نامه) جهت فارغ التحصیلی است .
  2. تعداد واحدهای درسی هر نیمسال تحصیلی حداقل 8 و حداکثر 14 واحد است .
  3. میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید از 14 کمتر باشد .
  4. میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد در غیر اینصورت دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود .
  5. مدت تحصیل مجاز 4 نیمسال می باشد .
  6. حذف تکدرس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امکانپذیر نیست .
  7. عواقب ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی بر عهده دانشجو است .
  8. دانشجویان می بایست پایان نامه را از زمان اخذ تا زمان دفاع ، هر ترم در سیستم گلستان اخذ نمایند