کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد

 

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها

 

نیمسال اول:

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نوع درس

1

برنامه ریزی پویا

2428415

3

---

تخصصی

2

اقتصاد مهندسی پیشرفته

2428702

3

---

تخصصی

3

برنامه ریزی توسعه صنعتی و فناوری

2428724

3

---

تخصصی

4

تحلیل آماری چند متغیره

2428726

3

---

تخصصی

 

نیمسال دوم:

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نوع درس

1

طراحی سیستم های صنعتی(IE5001)

2428708

3

---

تخصصی

2

نظریه صف(IE5002)

2428720

3

---

تخصصی

3

مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم

2428721

3

---

تخصصی

4

نظریه تصمیم گیری(IE5921)

2428722

3

---

تخصصی

 

نیمسال سوم:

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نوع درس

1

سمینار

2428709

3

---

تحقیق و تتبع

2

پایان نامه

2428711

6

---

تحقیق و تتبع

 

نیمسال چهارم:

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نوع درس

1

ادامه پایان نامه

2428712

3

---

تحقیق و تتبع

توضیحات:

1-این مجموعه شامل 32 واحد(9 واحد تخصصی الزامی،15 واحد تخصصی انتخابی،8 واحد سمینار و پایان نامه) جهت فارغ التحصیلی است.

2-تعداد واحدهای درسی هر نیمسال تحصیلی حداقل 8 و حداکثر 14 واحد است.

3-میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید از 14 کمتر باشد.

4-میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد در غیر اینصورت دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.

5-مدت تحصیل مجاز 4 نیمسال می باشد.

6-عواقب ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی بر عهده دانشجو است.

7-دانشجویان می بایست پایان نامه را از زمان اخذ تا زمان دفاع،هر ترم در سیستم گلستان اخذ نمایند.