دکترا

مقدمه

     دوره دکتری مهندسی شیمی مجموعه ای هماهنگ از  فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف مهندسی شیمی از جمله پدیده های انتقال، مدلسازی فرایندها، فرایندهای جداسازی، پیل سوختی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و .... را در برمی گیرد. محور اصلی فعالیت های علمی دوره دکتری، به تناسب موضوع، پژوهش نظری، تجربی یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله هموار ساختن راه حصول به اهداف پژوهش است.

 

لیست دروس دوره دکتری مهندسی شیمی

      پذیرفته شدگان مقطع دکتری مهندسی شیمی لازم است دروس مندرج در جدول1 را بر اساس ارائه آن در گروه بگذرانند.

لازم به ذکر است که مجموعا 12 واحد درسی در دو ترم ( هر ترم شش واحد ) با توجه به زمینه پژوهشی از میان واحدهای ارائه شده اخذ می شود.

 

جدول1: دروس دوره دکتری

ردیف

ترتیب ترم اخذ درس

نام دروس

1

ترم اول

انتقال حرارت پیشرفته- کنترل پیشرفته- کاتالیزورهای غیر همگن (هتروژن)- مکانیک سیالات پیشرفته- تکنولوژی ذرات-  پدیده های سطحی-

مباحث ویژه 1-

2

ترم دوم

انتقال جرم پیشرفته- طراحی و آنالیز پیشرفته آزمایشات- افزایش مقیاس- ریاضیات مهندسی عددی پیشرفته- انتگراسیون فرایندها-

طراحی به کمک کامپیوتر- مباحث ویژه 2

3

ترم سوم

امتحان جامع

4

ترم چهارم

پایان نامه 1

5

ترم پنجم

پایان نامه 2

6

ترم ششم

پایان نامه 3

7

ترم هفتم

پایان نامه 4

8

ترم هشتم

ادامه پایان نامه

 

 

 تعداد واحدهای پایان نامه 24 می باشد  و بعد از اتمام آن، ادامه پایان نامه بدون واحد اخذ می شود.

 

آمار فارغ التحصیلان دکتری مهندسی شیمی در نمودار زیر مشاهده می شود:

 

 

 

برنامه دروس دکتری مهندسی شیمی