کارشناسان


کارشناسان

کارشناس آزمایشگاه مکانیک سنگ و نقشه برداری
احسان سرحدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی معدن

کارشناس آزمایشگاه کانی شناسی و سنگ شناسی
سعیده قاسمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

کارشناس آموزش
فائقه طباطبایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کارآفرینی - کسب و کار جدید