دکترا

گروه مهندسی معدن درحال حاضر دانشجوی دکتری پذیرش ندارد.