آزمایشگاه روسازی راه

اين آزمايشگاه مجهز به وسايل و تجهيزات مختلف مورد نياز جهت انجام آزمايشهای آسفالت و روسازی راه بوده و از مهمترين دستگاههای موجود در آن می­ توان به موارد ذيل اشاره نمود.

1-     دستگاه استقامت مارشال

2-      دستگاه سانتريفوژ

3-      اون حرارتی

4-     همزن برقی بتن آسفالتی

5-      دستگاه لوس انجلس

6-      دستگاه نمونه­ گيري آسفالت

7-      دستگاه اتوكلاو

8-      دستگاه تعيين نقطه اشتعال و آتش قير

9-      دستگاه حمام آب شيشه ­اي

10- پيكنومتر ، فلاسك جمعي با ظرفيت 500 سانتي­متر مكعب

11- چكش مارشال