اعضای هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

محبعلی رهدار
محبعلی رهدار
m.ali.rahdar@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1399 1399
علیرضا شهركی
علیرضا شهركی
shahrakiar@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1388 1400
محمدرضا شهركی
محمدرضا شهركی
mr.shahraki@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1391 1400
فرزاد فیروزی جهانتیغ
فرزاد فیروزی جهانتیغ
firouzi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1389 1400
عبداله میرشكار
عبداله میرشكار
mirshekara@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
مربی