دکترا

 

  • دانشجویان دکترا گرایش آب و سازه های هیدرولیکی موظفند طبق برنامه ریزی گروه آموزشی به شرح زیر انتخاب واحد نمایند.

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

اجزای محدود پیشرفته

3

--------

محاسبات نرم

3

------

هیدرولیک محاسباتی

3

-----

 

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

مهندسی رسوب و فرسایش

3

------

مدل های آشفتگی

3

----------

مباحث ویژه

3

---------

 

 

توجه : دانشجویان باید از ترم سوم به بعد امتحان جامع را انتخاب کنند و پس از گذراندن آن با موفقیت پایان نامه های خود را اخذ کند. 

 

ترم سوم به بعد

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

امتحان جامع

-

ترم سوم به بعد

پایان نامه1

6

پس از گذراندن امتحان جامع

پایان نامه2

6

بعد از پایان نامه1

پایان نامه3

6

بعد از پایان نامه2

پایان نامه4

6

بعد از پایان نامه3

 

 

 

 

  • دانشجویان دکترا گرایش مدیریت منابع آب موظفند طبق برنامه ریزی گروه آموزشی به شرح زیر انتخاب واحد نمایند.

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

مدیریت سیلاب و خشکسالی

3

----------

مدلسازی جریان و کیفیت آبهای سطحی

3

----------

 

 

 

 

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب2

3

-------

محاسبات نرم

3

-------

مباحث ویژه

3

------

 

 

 

 

 

توجه : دانشجویان باید از ترم سوم به بعد امتحان جامع را انتخاب کنند و پس از گذراندن آن با موفقیت پایان نامه های خود را اخذ کند. 

 

ترم سوم به بعد

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

امتحان جامع

-

ترم سوم به بعد

پایان نامه1

6

پس از گذراندن امتحان جامع

پایان نامه2

6

بعد از پایان نامه1

پایان نامه3

6

بعد از پایان نامه2

پایان نامه4

6

بعد از پایان نامه3

 

 

 

 

  • دانشجویان دکترا گرایش سازه موظفند طبق برنامه ریزی گروه آموزشی به شرح زیر انتخاب واحد نمایند.

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

مباحث ویژه

3

--------

برنامه ریزی غیر خطی

3

----------

اجزای محدود غیر خطی

3

---------

 

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

دینامیک سازه2

3

---------

محاسبات نرم

3

---------

مکانیک شکست

3

---------

 

 

 

 

 

 

توجه : دانشجویان باید از ترم سوم به بعد امتحان جامع را انتخاب کنند و پس از گذراندن آن با موفقیت پایان نامه های خود را اخذ کند. 

ترم سوم به بعد

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

امتحان جامع

-

ترم سوم به بعد

پایان نامه1

6

پس از گذراندن امتحان جامع

پایان نامه2

6

بعد از پایان نامه1

پایان نامه3

6

بعد از پایان نامه2

پایان نامه4

6

بعد از پایان نامه3

 

سیلابس دکتری مهندسی عمران