کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد

 

 

  • دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش آب و سازه های هیدرولیکی موظفند طبق برنامه ریزی گروه آموزشی به شرح زیر انتخاب واحد نمایند.

ترم اول ( 12 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

ریاضیات عالی مهندسی

3

دکتر اژدری مقدم

هیدرولیک پیشرفته

3

دکتر عزیزیان

هیدرلوژوی پیشرفته

3

دکتر هاشمی منفرد

مدلهای آشفتگی

3

دکتر پیرزاده

 

ترم دوم ( 11 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

هیدرولیک محاسباتی

3

دکتر عزیزیان

مهندسی رودخانه

3

دکتر عزیزیان

طراحی هیدرولیکی سازه ها

3

دکتر اژدری مقدم

 

ترم سوم (9 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

سدهای خاکی

3

دکتر اژدری مقدم

پایان نامه

6

----

سمینار

2

-------

 

توجه:دانشجویان کارشناسی ارشد نباید بیش از 32 واحد را در طول تحصیل خود گذرانده باشند. در صورت گذراندن بیش از  32 واحد باید هزینه واحدهای اضافی را پرداخت نمایند. همچنین، از سهمیه استعدادهای درخشان نیز محروم خواهند شد.

 

 

  • دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مدیریت منابع آب موظفند طبق برنامه ریزی گروه آموزشی به شرح زیر انتخاب واحد نمایند.

ترم اول ( 12 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

ریاضیات عالی مهندسی

3

دکتر اژدری مقدم

هیدرولیک پیشرفته

3

دکتر عزیزیان

هیدرلوژوی پیشرفته

3

دکتر هاشمی منفرد

ارزیابی اثرات زیست محیطی

3

دکتر قادری

 

ترم دوم (11 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

تحلیل سیستم های منابع آب1

3

دکتر هاشمی منفرد

هیدرو انفورماتیک

3

دکترپیرزاده

آبهای زیر زمینی پیشرفته

3

دکتر هاشمی منفرد

 

 

 

 

ترم سوم (9 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

 هیدرولوژی آماری

3

دکتر هاشمی منفرد

پایان نامه

6

----

سمینار

2

------

 

توجه:دانشجویان کارشناسی ارشد نباید بیش از 32 واحد را در طول تحصیل خود گذرانده باشند. در صورت گذراندن بیش از  32 واحد باید هزینه واحدهای اضافی را پرداخت نمایند. همچنین، از سهمیه استعدادهای درخشان نیز محروم خواهند شد.

 

 

  • دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش سازه موظفند طبق برنامه ریزی گروه آموزشی به شرح زیر انتخاب واحد نمایند.

ترم اول ( 12 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روش اجزای محدود

3

دکتر محمد رضا قاسمی

دینامیک سازه

3

دکتر سهرابی

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

3

دکترمیری

پایداری سازه ها

3

دکتر قوهانی عرب

 

ترم دوم ( 11 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

بهینه سازی سازه ها

3

دکتر محمد رضا قاسمی

سازه های بتن آرمه پیشرفته

3

دکترمیری

تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

3

دکتر قوهانی عرب

بهسازی لرزه ای سازه های موجود

3

دکتر  موسوی

 

 

 

 

توجه : دانشجویان باید یکی از دو درس سازه های بتن آرمه پیشرفته و بهینه سازی سازه ها را انتخاب نمایند.

ترم سوم (9 واحد )

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

سازه های فلزی پیشرفته

3

دکتر موسوی

پایان نامه

6

----

سمینار

2

---------

 

توجه:دانشجویان کارشناسی ارشد نباید بیش از 32 واحد را در طول تحصیل خود گذرانده باشند. در صورت گذراندن بیش از  32 واحد باید هزینه واحدهای اضافی را پرداخت نمایند. همچنین، از سهمیه استعدادهای درخشان نیز محروم خواهند شد.

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی عمران