آزمایشگاه مکانیک سیالات

 

کارشناس آزمایشگاه: پرویز براهویی

تلفن:985431132870+

در این آزمایشگاه موضوع های مربوط به دروس مکانیک سیالات 1 و 2 مورد بحث قرار می‌گیرند. دانشجویان در این آزمایشگاه به طور عملی مسایل مورد مطالعه درباره سیالات را تجربه نموده و محاسبات آن‌ها را با انجام آزمایش بدست می‌آورند.

با توجه به تجهیزات و امکانات موجود در این آزمایشگاه، آزمایشهای زیر قابل انجام است:

   

- فن گریز از مرکز

- پمپ گریز از مرکز دو مرحله ای

- کالیبره کردن فشار سنج

- تعادل اجسام شناور

- اندازه گیری دبی

- تعیین مرکز فشار

- تونل باد

- افت فشار در لوله ها

- معاله برنولی در یک گذرگاه همگرا- واگرا

- کانال هیدرولیکی