پروژه های پژوهشی


پروژه های پژوهشی

 

این گروه علاوه بر انجام پروژه های متعدد دانشجویی، در ارتباط با صنایع مختلف استانی و کشوری نیز پروژه های تحقیقاتی متعددی را به انجام رسانده و یا در حال انجام است.

  • مدل سازي عيار و ارزيابي ذخيره كانسار با استفاده از روشهاي زمين آماري غير خطي

علي اكبر دايا, سهيل زارع مطلق - دانشگاه سيستان و بلوچستان

  • مكان يابي كارخانه فراوري كروميت در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي

هادي بجاري ولم, علي اكبر دايا, عبدالستار روديني  - استان سيستان و بلوچستان

  • بهينه سازي پارامترهاي موثر در طراحي تيكنر براي بازيافت آب و جلوگيري از آلودگي زيست محيطي

مرضيه حسيني نسب  - دانشگاه سيستان و بلوچستان

  • تحليل ريسك لرزه اي و تهيه طيف طرح شهر قاين

سيد امير اسعد فاطمي - 1389 - دانشگاه سيستان و بلوچستان

  • شناسايي گسلهاي فعال شهرستان قاين و تحليل ريسك لرزه اي و ژئوتكنيكي شهر قاين

سيد امير اسعد فاطمي - 1388 - دانشگاه سيستان و بلوچستان

  • تحليل ريسك لرزه اي و تهيه طيف طرح شهر نهبندان

سيد امير اسعد فاطمي - 1387- دانشگاه سيستان و بلوچستان

  • شناسايي گسلهاي فعال شهرستان نهبندان و تحليل ريسك لرزه اي و ژئوتكنيكي شهر نهبندان

سيد امير اسعد فاطمي – 1386- دانشگاه سيستان و بلوچستان