آموزش

'   گروه مهندسی معدن علاوه بر پذیرش دانشجوی کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش اکتشاف مواد معدنی نیز اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.