آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 2


آزمایشگاه تحقیقاتی شماره2

آزمايشگاه تحقيقاتي سنتیک و کاتالیست :

دراين آزمايشگاه به بررسی سينتيک فرايند پليمريزاسيون امولسيونی با استفاده ازحسگرهای القايی و همچنين تکنيک کالریمتری در راکتورهای اتمسفريک و تحت فشار پرداخته می شود. آزمايشگاه در سال ۱۳۸۷ جهت مطالعات پليمري تجهيز گرديد. همچنین مطالعات تجربی کاتالیستها و نانوکاتالیستها در این آزمایشگاه انجام می شود.