آزمایشگاه انتگراسیون فرآیندها و کنترل


آزمایشگاه انتگراسیون فرآیندها و کنترل

 

نظر به اهميت بهسازی و استفاده بهينه از واحدهای موجود صنعتی (بجای طراحی جايگزين برای آنها) برای بهره وری بيشتر، آزمایشگاه شبیه سازی از هدر رفت مقادير زيادی از ثروت و سرمايه ها جلوگيری می کند. در آزمايشگاه شبيه سازی فرايند سعی بر آن است تا با نرم افزارهای شبيه سازی در محيط ديناميکی نظير Aspen، Matlab و غيره محيط واقعی عملکرد يک واحد صنعتی در حالت ديناميک بررسی شده و امکان استفاده بهينه از آن بمنظور افزايش بهره وری و کاهش تلفات انرژی مورد بررسی قرار گيرد. همچنین اين آزمايشگاه طراحي شده است تا دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيأت علمي گروه كه به پژوهش در زمينه طراحي و شبيه سازي كامپيوتري صنايع فرآيندي و شيميايي اشتغال دارند به نرم افزار ها و سخت افزارهاي مورد نياز دسترسي داشته باشند. علاوه بر سخت افزارهاي موجود در اين آزمايشگاه، نرم افزارها و بسته هاي نرم افزاري Hysis، Aspen+ و .... در اين آزمايشگاه مورد استفاده پژوهشگران قرار مي گيرد.