کارشناسان


کارشناسان

محسن خمری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی مواد(انتخاب و شناسایی مواد)

تلفن : 31132838

پست الکترونیکی: m57.khammari@gmail.com

زمینه کاری : خواص مکانیکی، جوش

حمیدرضا نورزایی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی مواد(انتخاب و شناسایی مواد)

تلفن : 31132837

پست الکترونیکی : hamidreza.nr@gmail.com

زمینه کاری : ریخته­ گری، تراشکاری

فریدون اوکاتی صادق

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی مواد(انتخاب و شناسایی مواد)

تلفن : 31132838

پست الکترونیکی : f.oukati@gmail.com

زمینه کاری : متالوگرافی، عملیات حرارتی

کارکنان

ردیف

نام ونام خانوادگی

حوزه­ی کاری

1

آقای حسینی

منشی گروه

2

خانم مژگان زاهد

کارشناس آموزش