آزمایشگاه انتقال حرارت

   

    کارشناس آزمایشگاه: سعید خالقدادی

    تلفن: 985431136477+

  • در این آزمایشگاه مهمترین موضوع های مربوط به درس انتقال حرارت بصورت تجربی بررسی و مورد بحث قرار می‌گیرند. دانشجویان در این آزمایشگاه روشهای مختلف انتقال حرارت و همچنین نحوه عملکرد سیستم‌های حرارتی را بصورت عملی بررسی نموده و با محاسبات مربوط به این موضوع ها آشنا میشوند. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:
   

- دستگاه آزمایش انتقال حرارت دو فازه (جوشش وتقطیر)

- مبدل حرارتی با لوله‌های متحدالمرکز

- مبدل‌های حرارتی با جریان های عمود بر لوله

- دستگاه آزمایش انتقال حرارت جابجایی و تشعشع

- دستگاه آزمایش و تعیین ضریب هدایت حرارتی